Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Klageansvarlig og tvistløsning

Formål
C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CWW AM) tilstræber altid at agere korrekt, i god tro og i overensstemmelse med vores forpligtelse til at handle i vores kunders bedste interesse. I tilfælde af at en klage bliver indgivet til CWW AM, er det afgørende for os, at vi har en effektiv og gennemsigtig klagebehandlingspolitik og -procedure, som er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Hvem kan klage? 
Alle CWW AMs kunder og potentielle kunder kan indgive en klage. Der er intet gebyr forbundet med at indgive en klage. 

Hvor kan klage indgives?
En eventuel klage over CWW AM skal fremsendes skriftligt pr. brev til:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S,
Att: Compliance
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Eller pr. e-mail til: compliance@cworldwide.com

Processen for behandling af en klage
Compliancefunktionen “Compliance” agerer som den “Klageansvarlige”, hvilket indebærer, at Compliance i CWW AM sikrer behandlingen og undersøgelsen af klagen.

Den Klageansvarlige vil:

  • Sikre at en bekræftelse på modtagelse af klagen sendes til kunden eller den potentielle kunde uden ugrundet ophold og inden for en uge efter at klagen er modtaget.
  • Sikre at klagen bliver undersøgt.
  • Sikre at behandlingen af klagen bliver afsluttet uden unødige forsinkelser, og at klageren bliver informeret om CWW AMs stillingsstagen til klagen.
  • Informere klageren om de videre muligheder, herunder for eksempel om muligheden for tvisteløsning, som beskrevet nedenfor, eller at klageren kan have mulighed for at rejse en civil sag. 

Uløste tvister 
Uløste tvister med CWW AM om køb af varer og tjenesteydelser kan (på nedennævnte betingelser) indbringes for:

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
C/O Sekretariatet for det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/ankenaevnet.html 

Ankenævnet behandler kun sager om privatkundeforhold og forhold, der ikke adskiller sig væsentligt herfra. Ankenævnet kan dog ikke behandle klager vedrørende handel med værdipapirer, såfremt

  • klagen vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller 
  • handelsværdien af kundens personligt ejede portefølje af værdipapirer på det relevante marked overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet.

Behandlingen af klager hos Ankenævnet er forbundet med et gebyr. 

Information til kunder eller potentielle kunder
Information om denne politik skal sendes til kunder eller potentielle kunder på forespørgsel eller ved bekræftelsen af modtagelsen af en klage.

Information til relevante kompetente myndigheder
CWW AM skal oplyse om klager og klagebehandling til relevante kompetente myndigheder og til et ankenævn, hvor dette er relevant ifølge lokal lovgivning.

Analyse af modtagne klager 
Compliance skal analysere data vedrørende modtagne klager og klagebehandlingen for at sikre, at alle risici eller problemer identificeres eller adresseres.

Rapportering 
Såfremt klager modtages, bliver dette rapporteret til direktionen og bestyrelsen i compliancerapporteringen. Alvorlige klager med substans bliver uddybet. Alvorlige klager rapporteres til direktionen hurtigst muligt.

Register 
CWW AM fører fortegnelser over modtagne klager og de foranstaltninger, som træffes for at afhjælpe dem.